Platforma ServiceNow

Platforma ServiceNow beží v cloudovom prostredí. ServiceNow je postavený na cloudovej infraštruktúre a je k dispozícii ako Software as a Service (SaaS) riešenie. To znamená, že používatelia a organizácie nemusia inštalovať žiadny softvér alebo hardvér na svojich vlastných serveroch. Namiesto toho môžu pristupovať k platforme cez internet pomocou webového prehliadača.

Cloudové prostredie poskytuje niekoľko výhod, vrátane:

 1. Flexibilita: Používatelia môžu pristupovať k platforme ServiceNow z akéhokoľvek miesta a zariadenia s pripojením na internet.
 2. Škálovateľnosť: Cloudové riešenie umožňuje jednoduché rozširovanie kapacity a zdrojov podľa potreby, čo je obzvlášť užitočné pre organizácie s meniacimi sa požiadavkami.
 3. Správa a údržba: ServiceNow prevádzkuje a spravuje cloudovú infraštruktúru, čo uľahčuje administráciu a údržbu pre používateľov.
 4. Bezpečnosť: ServiceNow poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia a ochrany dát, čo je kritické pre dôležité a citlivé informácie organizácie.

ServiceNow je postavený na viacerých moderných technológiách, ktoré zabezpečujú jeho funkčnosť a výkonnosť.
Niektoré z kľúčových technológii, ktoré ServiceNow využíva, sú:

 1. JavaScript: ServiceNow používa JavaScript ako hlavný programovací jazyk pre tvorbu skriptov a logiky na platforme. JavaScript je výkonný a univerzálny jazyk, ktorý umožňuje prispôsobovať a rozširovať rôzne funkcie a moduly.
 2. HTML a CSS: ServiceNow používa HTML (HyperText Markup Language) a CSS (Cascading Style Sheets) na tvorbu užívateľského rozhrania a rozloženia obsahu vo widgetoch, stránkach a ďalších elementoch.
 3. AngularJS: AngularJS je open-source JavaScriptový framework, ktorý ServiceNow využíva na tvorbu interaktívnych užívateľských rozhraní a dynamických komponentov.
 4. MariaDB databáza: je základným databázovým systémom platformy.

Základným stavebným prvkom v ServiceNow je „Záznam“ (Record). Záznamy sú jednotkami dát, ktoré uchovávajú informácie o rôznych entitách alebo udalostiach v platforme. Každý typ záznamu predstavuje konkrétnu udalosť alebo objekt v ServiceNow, napríklad incident, problém, žiadosť, zmena, konfiguračný záznam (CI) a pod.

Áno, je možné si ServiceNow systém pozrieť a vyskúšať. Spoločnosť ServiceNow ponúka tzv. bezplatnú skúšobnú verziu, ktorú si môžete vyžiadať a získať prístup k platforme na obmedzený čas.
Pre viac informácií prosím klikni na: https://www.servicenow.com/lpdem/demonow-all.html

Informácie o ServiceNow platforme môžete nájsť na niekoľkých miestach:

 1. Oficiálna webová stránka spoločnosti ServiceNow – www.servicenow.com
 2. Dokumentácia ServiceNow – docs.servicenow.com
 3. Community portál – www.servicenow.com/community
 4. YouTube – www.youtube.com/results?search_query=ServiceNow
  Na YouTube nájdeš o ServiceNow množstvo zaujímavých videí, ktoré ti prinesú viac informácií o jej jednotlivých moduloch, pluginoch, funkciách a možnostiach

Práca v Accenture

Kancelárie spoločnosti Accenture nájdeš v Košiciach v obchodnom centre Aupark a v Bratislave v business centre na Plynárenskej ulici 7/C.

Práca v spoločnosti Accenture ponúka mnoho výhod, ktoré by ťa mohli zaujať. Vyzdvihnem niektoré:

 1. Accenture je korporát, má teda dobré ošetrené všetky procesy a o zamestnancov je tu postarané ako v bavlnke.
 2. Accenture ti ponúkne plat zodpovedajúci tvojím aktuálnym znalostiam a možnosť ďalšieho rastu.
 3. Budeš mať flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu ale aj z officu.
 4. Budeš môcť čerpať množstvo korporátnych benefitov a výhod.
 5. Pracovať budeš v kolektíve, ktorý ti vždy rád pomôže a poradí
 6. Keďže budeš pracovať na zahraničných projektoch, budeš môcť rozvíjať svoje jazykové znalosti a z času na čas niekam vycestovať (1 – 2x ročne).

Vždy aktuálne a otvorené pracovné pozície nájdeš na stránkach profesia.sk.
Voľné pracovné ponuky na ServiceNow developera v Accenture
(link ťa presmeruje na portál profesia.sk)

Úplným základom je ovládať anglický jazyk. Nemčina je veľkým plusom, pretože veľká časť projektov beží pre klientov v nemecky hovoriach krajinách. Ak ovládaš oba jazyky, si jednou nohou dnu! 😉

Nežijeme v ideálnom svete a neexistuje ideálna žena a ani ideálny muž.
Existuje však ideál ServiceNow kandidáta, ktorý sa asi nedá dosiahnuť (je mu však blízko jeden košický kolega ;)) a jeho vlastnosti sú:

1. Ovládanie nemeckého a anglického jazyka
2. Skvelé logické myslenie a schopnosť hľadať súvislosti a prepojenia
3. Výborné komunikačné zručnosti
4. Záujem o technológie
5. Trpezlivosť pri riešení zložitých problémov
6. Chuť neustále sa vzdelávať a učiť nové veci
7. Prirodezná osobnosť a schopnosť podeliť sa s vedomosťami
7. a mnoho ďalších pozitívnych vlastností

Najdôležitejšia je ale chuť a vôľa ísť si za svojím cieľom, a preto tak ako v iných oblastiach aj v ServiceNow dokážeš toho veľa, ak sa budeš dostatočne snažiť.

Pracovný deň so ServiceNow

Bežný pracovný deň ServiceNow developera štartuje zvyčajne tzv. standupom, teda krátkou poradou, na ktorej každý člen agile tímu podá krátku správu o svojej činnosti za predchádzajúci deň. Následne môže nasledovať standup s klientom, na ktorom je zákazník informovaný o aktuálnom stave a priebehu riešenia požiadaviek. Po týchto stretnutiach sa developer venuje analýze a implementácii požiadaviek definovaných v tzv. user stories, riešeniu incidentov, testovaniu a ladeniu svojho kódu, dokumentácii kódu či mentoringu mladších kolegov.

Úlohou ServiceNow analytika je získanie, analýza a transformácia užívateľských požiadaviek, ktoré sú komunikované zo strany klienta používajúceho systém ServiceNow, do tzv. user stories, teda záznamov presne definujúcich požiadavku, ktorú treba implementovať. Jeho pracovný deň pozostáva z analýzy a návrhu riešení, množstva komunikácie a online meetingov.

ServiceNow architekt je človek so skvelou znalosťou platformy a jej jednotlivých modulov. Jeho úlohou je návrh, plánovanie a implementácia komplexných IT riešení (napr. integrácia ServiceNow s inými platformami, optimalizácia CMDB, tvorba HR portálu a pod.). Architekt zároveň dohliada na správnosť implementácie a využívanie tzv. best practices, teda postupov, ktoré sú považované za optimálne spôsoby riešenia konkrétnych úloh.

Základom každej user story je popis požiadavky na novú funkcionalitu alebo produkt.
Je často písaná z pohľadu užívateľa, napr.:

„Ako užívateľ, chcem mať možnosť resetovať svoje heslo,
aby som mohol získať prístup k svojmu účtu,
ak zabudnem svoje heslo.“

To vyjadrujeme anglickým spojením:
GIVEN …
WHEN …
THEN …

Dodržiavanie tejto šablóny pri písaní User Story pomáha tímu lepšie pochopiť požiadavku, analyzovať a ohadnúť čas potrebný pre jej implementáciu a nakoniec overiť, či bola úspešne ukončená a spĺňa očakávania.

Stručne o ITSM

Skratka „ITSM“ označuje Information Technology Service Management, čo v preklade znamená správu služieb informačných technológií. ITSM si môžeš predstaviť ako knižnicu (alebo rámec, resp. metodológiu), inými slovami sadu postupov a nástrojov, ktoré organizáciám umožňujú spravovať a poskytovať služby súvisiace s informačnými technológiami koncovým používateľom.

Cieľom ITSM je zabezpečiť, aby informačné technológie boli riadené efektívne a poskytovali hodnotu pre organizáciu. Pomocou ITSM organizácie môžu dosiahnuť nasledujúce výhody:

 1. Zlepšená kvalita poskytovaných IT služieb.
 2. Optimalizácia procesov a zvýšenie efektivity.
 3. Lepšie porozumenie a plnenie požiadaviek zákazníkov.
 4. Zníženie rizika pri implementácii nových technológií a zmien.
 5. Merať a monitorovať výkonnosť IT prostredníctvom KPI (Kľúčové ukazovatele výkonu).
 6. Zlepšenie komunikácie medzi IT oddelením a ostatnými časťami organizácie.

Áno, medzi najznámejšie ITSM knižnice patria:

 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
 • ISO/IEC 20000 (Medzinárodný štandard pre správu služieb informačných technológií)
 • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

Tieto knižnice poskytujú odporúčané postupy a štandardy pre implementáciu ITSM v organizáciach.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je jeden z najrozšírenejších a najznámejších knižníc správy služieb informačných technológií (ITSM). Bol vyvinutý v Spojenom kráľovstve na konci 80. rokov 20. storočia a odvtedy sa stal de facto štandardom v mnohých organizáciách po celom svete.

Vďaka svojej flexibilite a univerzálnosti je ITIL vhodný pre rôzne typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie, a mnohé spoločnosti ho používajú na zlepšenie riadenia IT a zvýšenie hodnoty poskytovaných služieb.

Hlavné oblasti ITIL-u sú rozdelené do niekoľkých kníh, z ktorých každá sa zaoberá určitou časťou ITSM zodpovedajúcou životnému cyklu danej služby alebo produktu. Medzi 5 základných ITIL oblastí patrí:

 1. ITIL Service Strategy – Definuje stratégiu služieb a jej vzťah k podnikovým cieľom.
 2. ITIL Service Design – Zaoberá sa návrhom nových alebo zmenených služieb.
 3. ITIL Service Transition – Zaoberá sa implementáciou nových alebo zmenených služieb.
 4. ITIL Service Operation – Zameriava sa na bežné prevádzkové aktivity IT služieb.
 5. ITIL Continual Service Improvement – Podporuje neustále zlepšovanie kvality a efektívnosti IT služieb.

Veľké firmy používajú ITIL, pretože poskytuje osvedčené postupy a štandardy pre riadenie IT služieb, čo zlepšuje efektivitu, kvalitu a spoľahlivosť IT procesov a pomáha dosahovať podnikové ciele a stratégie. Taktiež umožňuje lepšiu koordináciu a komunikáciu medzi oddeleniami a zvýšenie hodnoty poskytovaných IT služieb pre zákazníkov.