ServiceNow architekt je človek so skvelou znalosťou platformy a jej jednotlivých modulov. Jeho úlohou je návrh, plánovanie a implementácia komplexných IT riešení (napr. integrácia ServiceNow s inými platformami, optimalizácia CMDB, tvorba HR portálu a pod.). Architekt zároveň dohliada na správnosť implementácie a využívanie tzv. best practices, teda postupov, ktoré sú považované za optimálne spôsoby riešenia konkrétnych úloh.